truongngoaingu6 chung chi b1 truongngoaingu5 truongngoaingu4

Bảng quy đổi thang điểm chứng chỉ anh văn theo khung Châu Âu

V/v: Thông tin bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ tiếng Anh theo khung Châu Âu (CEFR).

UBND ngày 31 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án “Phổ cậpvà nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020”;

Căn cứ công văn số 2940/ BGDĐT-ĐANN ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sử dụng bài thi TOEIC 4 kỹ năng để ràsoát năng lực tiếng Anh;

Căn cứ thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dụcvà Đào tạo;

Căn cứ công văn số 1311/2013//BGDĐT-ĐANN ngày 1 tháng 3 năm 2013 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát năng lựctiếng Anh giảng viên đại học;

Căn cứ công văn số 901/CV-CESOL ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge về việc mô tả thang điểmFCE chi tiết;

Căn cứ công bố của các đơn vị đang tổ chức các kỳ thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế bao gồm: FCE, IELTS, TOELF iBT, và TOEIC;

Theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, giáo viên dạy ngoại ngữ phải có năng lực ngôn ngữ giảng dạy cao hơn trình độ chung của cấp dạy 2 bậc.Trình độ giáo viên dạy tiếng Anh cấp Tiểu học (TiH), Trung học cơ sở (THCS) phải đạt tối thiểu cấp độ 4/6 do Hiệp hội các tổ chức khảo thí ngoạingữ châu Âu đã ban hành (viết tắt là KNLNN), giáo viên tiếng Anh cấp Trung học phổ thông (THPT), Giáo dục thường xuyên (GDTX), Cao đẳng(CĐ), Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) phải đạt cấp độ 5/6 KNLNN.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ tiếng Anh theo khung đánh giá năng lực ngôn ngữ của Cộng đồng chungChâu Âu (CEFR) cụ thể như sau:  

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thông báo này để

cán bộ, giáo viên của trường biết và định hướng cho việc bồidưỡng nâng cao năng 

lực ngoại ngữ của bản thân./.

 


Chúng tôi trên Google Plus DMCA.com Protection Status